Algemene VoorwaardenArtikel 1 WBSOburo en toepasselijkheid
1.1 WBSOburo is gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de kamer van Koophandel en Fabrieken in Doetinchem onder nummer 09177324.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten en opdrachten welke door WBSOburo, opdrachtnemer, en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor WBSOburo werkzaam zijn of waren, zijn uitgebracht c.q. worden uitgevoerd.
1.3 Voor zover de opdrachtgever in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Offertes en opdrachten
2.1 Alle offertes zijn, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur van drie maanden.
2.2 Offertes zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Indien deze informatie op enigerlei wijze onjuist, incorrect of ontoereikend is, komt de offerte en de daaruit voortgevloeide opdracht te vervallen. De opdrachtgever is gehouden de tot dan toe door WBSOburo in het kader van de opdracht gemaakte kosten direct te vergoeden.
2.3 WBSOburo is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 1 maand wordt bevestigd. De opdrachtgever dient de offerte te bevestigen door de offerte of de opdrachtbevestiging ondertekend aan WBSOburo te retourneren. Een inhoudelijke bespreking van een project na ontvangst van de offerte of het verrichten van één of meer betalingen door de opdrachtgever aan WBSOburo geldt als aanvaarding van de offerte.
2.4 Met de hand aangebrachte wijzigingen maken een offerte ongeldig. Aanvullende afspraken en/of bevestigingen zijn slechts geldig indien deze door WBSOburo schriftelijk zijn aanvaard en bevestigd.
2.5 Alle opdrachten worden onder terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door WBSOburo.
2.6 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat een behoorlijke uitvoering van de opdracht met zich meebrengt dat de overeengekomen werkzaamheden worden gewijzigd of aangevuld, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen. WBSOburo zal de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de financiële consequenties van een wijziging of aanvulling van de opdracht.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
3.1 WBSOburo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. WBSOburo staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.
3.2 Voor een goede uitvoering van de opdracht zal de opdrachtgever tijdig alle documenten, gegevens en andere informatie verstrekken die nodig zijn voor uitvoering van de opdracht. WBSOburo is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat deze documenten, gegevens en andere informatie aan haar ter beschikking zijn gesteld.
3.3 WBSOburo is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. WBSOburo zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met opdrachtgever.
3.4 WBSOburo zal zich tot het uiterste inspannen om haar rapportages en overige werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn uit te brengen cq. te verrichten.
3.5 Een overschrijding van enige termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding dan wel het recht de opdracht te ontbinden of om zijn verplichtingen op te schorten. Bij overschrijding van enige termijn zullen partijen in overleg treden om een nieuwe termijn overeen te komen.

Artikel 4 Geheimhouding
4.1 WBSOburo is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4.2 WBSOburo legt aan haar medewerkers of de door haar ingehuurde derden eenzelfde geheimhoudingsverbintenis op.

Artikel 5 Intellectueel eigendom
5.1 Vermenigvuldiging, openbaarmaking of terinzagelegging aan derden van rapportages, delen van rapportages of uittreksels van rapportages is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van WBSOburo.
5.2 WBSOburo blijft rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten op de door haar of door haar ingeschakelde derden vervaardigde rapportages, tenzij vooraf schriftelijk anders bepaald.

Artikel 6 Tarieven en betaling
6.1 De bij het sluiten van de overeenkomst genoemde bedragen of feepercentage zijn gebaseerd op tarieven zoals deze gelden op de datum van ondertekening van de overeenkomst.
6.2 De werkzaamheden zullen na het ontvangst van de beschikking worden gefactureerd.
6.3 Indien een factuur, ondanks herhaalde aanmaning, niet wordt voldaan, kan WBSOburo de werkzaamheden ingevolge de opdracht opschorten nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. WBSOburo is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.
6.4 Iedere factuur dient te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en een rente van 1% voor iedere maand of gedeelte daarvan dat de opdrachtgever in gebreke blijft, verschuldigd is.
6.5 Bij niet tijdige voldoening is WBSOburo gerechtigd de vordering aan derden ter incasso over te dragen. De opdrachtgever is gehouden de hiermee verband houdende kosten, alsmede de gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten aan WBSOburo te voldoen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 WBSOburo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat WBSOburo is uitgegaan van de door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste, incorrecte of onvolledige gegevens. 
7.2 De aansprakelijkheid van WBSOburo jegens de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat door WBSOburo ter zake de uitvoering van de opdracht in de laatste zes maanden aan de opdrachtgever in rekening is gebracht, doch in elk geval tot een maximum van € 10.000,-. 
7.3 WBSOburo is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden. WBSOburo is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden. 
7.4 Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij WBSOburo binnen één jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert. 
7.5 De opdrachtgever is gehouden WBSOburo te vrijwaren voor alle aanspraken voor derden en aan WBSOburo de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden. 
7.6 WBSOburo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij ten aanzien van de Belastingdienst en SenterNovem bij de uitvoering van de aangevraagde WBSO-projecten en de WBSO-administratie en geen enkele aansprakelijkheid na afloop van SenterNovem controles, aangezien deze aansprakelijkheid geheel is voor de ontvanger van de afdrachtvermindering. 
7.7 WBSOburo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien SenterNovem beslist dat er een boete wordt opgelegd en dat de subsidie dient te worden terugbetaald.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen
8.1 De rechtsverhouding tussen WBSOburo en de opdrachtgever wordt bij uitsluiting beheerst door Nederlands recht. 8.2 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

WBSOburo augustus 2009

Geen onnodige hoge kosten voor een WBSO tussenpersoon.

Vanaf 5% op basis van No cure No pay!

Lees meer over onze werkwijze

Een ogenblik geduld alstublieft...