WBSO regelingWBSO: voor iedere werknemer in elke sector in Nederland die S&O gaat doen, kan een WBSO-aanvraag indienen. Van midden- en kleinbedrijf tot multinational, van starter tot familiebedrijf. Of u nu innovatieve software ontwikkelt, vernieuwende hulpmiddelen voor de bouwnijverheid bedenkt, of een efficiëntere productielijn ontwikkelt voor de voedingsmiddelenindustrie. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt.

Komt u in aanmerking voor de WBSO?
De volgende ondernemers en organisaties komen in aanmerking voor de WBSO:
  • Ondernemers die hun werknemers speur- en ontwikkelingswerk (S&O) laten verrichten.
  • Niet-ondernemers die S&O verrichten in opdracht en voor rekening van een Nederlandse onderneming.
  • Zelfstandige ondernemers die zelf S&O verrichten.
De eerste twee categorieën worden voor de WBSO S&O-inhoudingsplichtigen genoemd. De laatste groep S&O-belastingplichtigen. Hieronder kunt u meer lezen over deze categorieën.

Inhoudingsplichtige ondernemers: uw eigen personeel verricht S&O (WBSO) 
Drijft u volgens de regels van de vennootschapsbelasting een onderneming? Hebt u werknemers in dienst die S&O verrichten? Dan komt u in aanmerking voor een vermindering van de afdracht loonheffing. Inhoudingsplichtigen die een onderneming drijven en S&O verrichten worden S&O-inhoudingsplichtigen genoemd. Ook een holding kan als S&O-inhoudingsplichtige worden aangemerkt als er minimaal één werknemer in dienst is die S&O verricht. Inhoudingsplichtige voor de loonheffing bent u als u personeel in dienst hebt en van de Belastingdienst een loonheffingennummer hebt gekregen. Een inhoudingsplichtige bestaat doorgaans uit één administratieve eenheid. Dat wordt in het loonheffingennummer meestal aangeduid met het getal 01 na de L. De letter L plus de cijfers erachter wordt het subnummer genoemd. Een administratieve eenheid is een administratief of anderszins zelfstandig onderdeel van de inhoudingsplichtige. Een inhoudingpslichtige kan meerdere administratieve eenheden hebben waar personeel werkt. Per administratieve eenheid kan een subnummer bestaan. Wel moet dan per subnummer steeds afzonderlijk aangifte loonheffingen worden gedaan.

Belastingplichtige ondernemers: zelfstandige verricht zelf S&O (WBSO) 
Bent u zelfstandige? Drijft u een onderneming in de zin van de inkomstenbelasting? Én verricht u zelf 500 uren of meer S&O in een kalenderjaar? Dan komt u in aanmerking voor een aftrek S&O. Deze zelfstandigen worden S&O-belastingplichtigen genoemd. Drijft u als zelfstandige meerdere ondernemingen en verricht u in die ondernemingen S&O, dan kunt u meerdere aanvragen indienen.
Niet-ondernemers
Drijft u géén onderneming volgens de regels van de vennootschapsbelasting, maar hebt u wel werknemers in dienst die S&O verrichten? Dan komt u in aanmerking voor een vermindering van de afdracht loonheffing wanneer op basis van een schriftelijk vastgelegde overeenkomst en voor rekening van een derde S&O wordt verricht. Voorwaarde is dat deze derde een Nederlandse onderneming, een samenwerkingsverband van Nederlandse ondernemingen of een Nederlands product- of bedrijfschap is. Voor dit type werkzaamheden wordt ook wel de term contractresearch gebruikt. Een inhoudingsplichtige die geen onderneming drijft maar wel contractresearch verricht wordt ook als S&Oinhoudingsplichtige aangemerkt. Een universiteit is een voorbeeld van een inhoudingsplichtige die geen onderneming drijft.
Extra informatie
Holding / werkmaatschappij Verrichten zowel de werknemer(s) van een werkmaatschappij als de werknemer(s) van een holding S&O? Dan dient zowel de werkmaatschappij als de holding een aanvraag in.
Fiscale eenheid
Leent u personeel uit aan een derde voor het verrichten van S&O? Dit valt alleen onder de WBSO als uw personeel zelf het S&O organiseert in de onderneming van deze derde. Een uitzondering hierop is het in- en uitlenen van personeel binnen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van in- en uitleen voor het verrichten van S&O bij een personeels-bv of wanneer meerdere ondernemingen binnen de fiscale eenheid aan eenzelfde project werken. In deze situaties kan de onderneming die uitleent wel gebruik maken van de S&O-afdrachtvermindering. Bij in- en uitleen binnen een fiscale eenheid, moet elke onderneming waar de werknemers in dienst zijn zelf een aanvraag indienen. Met andere woorden, indien van twee ondernemingen, A en B, werknemers aan een S&O-project werken, waarbij onderneming A ook personeel inleent van onderneming B, moet zowel A als B een S&O-aanvraag indienen. Dat er daadwerkelijk sprake is van in- en uitleen moet wel kunnen worden aangetoond.

Stagiaires
S&O-uren van stagiaires die een dienstbetrekking hebben, kunt u opvoeren voor de WBSO als zij aan alle S&O-voorwaarden voldoen. Stagiaires die geen dienstbetrekking hebben, kunnen onder bepaalde omstandigheden als werknemer aangemerkt worden voor de WBSO. Het gaat hier om:
  • Leerlingen die een leerwerkovereenkomst hebben en het buitenschoolse praktijkgedeelte volgen van een leerwerktraject (zoals VMBO-leerlingen).
  • Leerlingen van een beroepsopleiding (MBO niveau 1 en 2) die gedurende een periode van tenminste twee maanden een stage volgen welke vastgelegd is in een stageovereenkomst.
  • Personen die een EVC-procedure doorlopen.
Als bovengenoemde stagiaires verder aan alle S&O-voorwaarden voldoen, mogen ook hun S&O-uren opgevoerd worden voor de WBSO.

Geen onnodige hoge kosten voor een WBSO tussenpersoon.

Vanaf 5% op basis van No cure No pay!

Lees meer over onze werkwijze

Een ogenblik geduld alstublieft...